Erdoğan’ın sarayı için binlerce ağaç söktüler

14 Ağu 2013

Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde yeni Başbakanlık konutu için 10 bin ağaç söküldü. Çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Belediye ekipleri, bağlantı ve genişletme çalışmaları için ağaçları söküyor, yolları genişletiyor.

Yol güzergâhı yak­la­şık 12 ki­lo­met­re ola­rak plan­la­nıyor. Ce­lal Ba­yar Bul­va­rı­’n­dan Eti­mes­gu­t’­a uza­na­cak yo­lun bir bö­lü­mü çift­li­ğin için­den ge­çi­yor. Bu ne­den­le AO­Ç’­de bu­lu­nan bin­ler­ce ağaç sö­kül­üyor.

CHP’­li Se­la­hat­tin Ka­ra­ah­me­toğ­lu­’nun so­ru öner­ge­si­ne 4 ay önce verilen ce­vap­ta, yol ça­lış­ma­sı için 10 bin ağa­cın sö­kül­dü­ğü­ açık­la­nmış­tı. Şim­di An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ye­ni­den çift­lik­te yol aç­ma ça­lış­ma­sına, ağaç sökümüne baş­la­dı.

Konutun özellikleri Yeni Başbakanlık yerleşkesi üç bloktan oluşacak.

Toplam alanı 150 bin metrekare olacak.

Binanın eksi ikinci katında "Hükümet Harekât Merkezi" olacak. Çelik destekli özel beton kullanılacak.

Harekât Merkezi, bom­ba, fü­ze, kim­ya­sal ve nük­le­er sal­dı­rı­la­ra kar­şı ko­ru­nak­lı ola­cak.

Merkezde 24 sa­at ke­sin­ti­siz ile­ti­şi­m sağ­la­na­cak.

Baş­ba­kan, kriz du­ru­mun­da ko­mu­tan­la­rı, ba­kan­lık­la­rı ve il­gi­li bi­rim­le­ri bu­ra­ya top­la­yacak.

Yerleşke içinde bir helikopter pisti bulunacak.

Taksim Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı kondurup, kendine de başbakanlık katı yapmayı hedefleyen Erdoğan, çapulcuların hışmına uğrayınca geri adım atmıştı. Taksim’den aradığını bulamayan Erdoğan hırsını Ankara’dan çıkartıyor anlaşılan.

paylaş