Hava-İş: "Bu hukuksuzluğu birlikte aşacağız"

28 Haz 2013

Hava-İş Sendikası daha önce Yargıtay kararı ile hava taşımacılığı işkolunda olduğu tespit edilen THY Teknik A.Ş işyerinin, işverenin itirazı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işkolu tespiti için inceleme yapıldı ve metal işkoluna girdiği yönünde karar alındı.

Bu karar üzerine Hava-İş Sendikası bir açıklama yayınladı ve Bakanlığın yaptığı bu işlemin kendi yayınladığı İşkolları Yönetmeliğine açıkça aykırı olduğunu ve bu hukuksuzluğun giderilmesi için mücadelenin süreceğini bildirdi.

Açıklamanın tam metni şöyle;

Değerli Üyelerimiz;

THY Teknik A.Ş işyerinde sürmekte olan 4. Dönem toplu iş sözleşmesi esnasında işverence daha önce YARGITAY kararı ile hava taşımacılığı işkolunda olduğu tespit edilen İŞKOLUNA yeniden İTİRAZ edilmiş ve yeniden işkolu tespiti istenmiştir. Bu itiraz üzerine T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı THY Teknik A.Ş işyerinde yeniden bir inceleme yaparak 28 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede 2013/28 sayılı İşkolu Tespit Kararı yayınlanmıştır. Bu karara göre THY Teknik A.Ş işyerinin 12 No’lu METAL işkoluna girdiği yönünde karar alınmıştır. Bakanlığın yaptığı bu işlem kendi yayınladığı İşkolları Yönetmeliğine açıkça aykırıdır. Hukuki bir garabettir. Taraflıdır. Hava-İş ve havacılık işçilerine saldırıların ardı arkası kesilmemektedir. Üzücü olan tarafsız olması gereken devletin görevlilerinin de işçilerin haklarına yönelik saldırıda işveren yanında yer almasıdır. Bilindiği gibi 06 Kasım 2012 tarihinde kanunlaşan yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun eki olarak  Bakanlıkça yayınlanan İşkolları Yönetmeliğin aşağıdaki maddesi çok açıktır.

İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesiMADDE 4 – (1) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren onbeş gün içinde dava açabilir.(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.(3) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu, en son yetki belge si alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.  Görüldüğü gibi Yönetmeliğin 4. Maddesi 3 fıkrasında eski işkolları tüzüğüne göre belirlenmiş işyeri işkolu en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda sayılır şeklinde açık madde bulunmaktadır. Ayrıca bilindiği gibi 2. Dönem toplu iş sözleşmesi esnasında işveren ve HAK-İŞ sendikasına bağlı Çelik-İş sendikasınca bu işyerin işkolunun METAL İŞKOLU olduğu savıyla tespit istenmiş, Bakanlık bu yönde tespit kararı vermiş ancak sendikamızın yaptığı hukuki itiraz sonucu 25 ay sonra işyerinin hava taşımacılığı işkolunda olduğu YARGITAY KARARI ile onanmış ve kesinleşmiştir. Görüldüğü gibi tamda toplu iş sözleşme sürecinin ortasında ve HABOM MNG birleşmesi ile oluşturulan ve havacılık işçilerini kölece çalıştırma koşullarını dayatan gelişmeler olurken böyle bir karar çıkması bu işyerlerinde işverenin taşeronu sarı sendikaların önünün açılmasına yönelik bir işlem olduğu da açıktır. Hava İş Sendikası ve üyeleri, Türkiye Cumhuriyetinin, Hukuk devleti olduğunu düşünmektedirler. Devletin Kuruluş ve var oluş amacı ve gerekçesi, Hakkaniyete uygun toplum düzenini kurmaktır. Devlet, bu amaca ulaşmak için, hakkaniyete uygun, Yasamada bulunur, Hakkaniyete uygun, Tarafsız yürütmede bulunur ve Hakkaniyete uygun, Tarafsız, Bağımsız Yargıda bulunur. Sendikamız bu TESPİT KARARINA gerekli itirazı yapacaktır. Mevcut toplu iş sözleşmesi ve imzalanacak sözleşme bu karardan etkilenmeyecektir. İşçilerimizin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. İnanıyoruz bu haksızlık ve hukuksuzluğu yine birlikte aşacağız. Saygılarımızla.

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

paylaş