DİSK ve KESK: “Taşerona hayır”

16 Nis 2013

AKP hükümeti patronların isteği üzerine güvencesiz çalışmayı emekçilere dayatıyor. Artık “Taşeron çalışma” yasalarla güvence altına alınır hâle geldi.

İşçi sınıfı ve emekçi halkın kazanılmış haklarını, patronların çıkarları için bir bir yok eden AKP, esnek-taşeron çalışma sistemini yasal düzenlemelerle etkin kılarak güvencesiz çalışmayı kural hâline getiriyor. AKP, “Bundan böyle çalışma biçiminin taşeronluk” olacağını dile getirirken “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı’nda” değişikliğe giderek esnek-taşeron çalışmayı yasalaştırmaya çalışıyor.

DİSK ve KESK, hükümetin bu adımlarına karşı güvencesiz çalışmaya dur demek için açıklama yaptı.

DİSK açıklamasında, “Taşeron cumhuriyetine geçit vermeyeceğiz" derken, “DİSK, ilke olarak, modern bir kölelik düzeni hâlini alan, mevcut sınırlamalara rağmen baş döndürücü hızda yaygınlaşan taşeron uygulamasının tümüyle kaldırılmasını savunmaktadır. Çok açıktır ki taşeron çalıştırma biçimi, doğası gereği sorun üreten bir sistemdir ve taşeron sistemin sorunlarını gidermek diye bir şey söz konusu olamaz. Türkiye’de taşeron uygulaması kaldırıldığında ne kamu kurumları, ne de özel sektörde yürütülen mal ve hizmet üretimi aksayacaktır; yalnızca işçilerin alın terinin paravan taşeron şirketlere aktarılması ve insan emeğinin ihale masalarında alınıp satıldığı bu insanlık dışı çalıştırma biçimi önlenmiş olacaktır. Türkiye’de taşeron uygulamalarının büyük çoğunluğu muvazaalıdır, hilelidir; taşeron şirketler kağıt üzerinde işverendir, gerçekte bir işveren niteliği taşımamaktadır. Fransız hukukuna göre “insan ticareti” sayılan, ucuz ve güvencesiz işçi çalıştırmaya dayalı bu uygulama, bir insan hakkı ihlalidir ve ortadan kaldırılmalıdır.

"DİSK, bir yandan taşeronlaştırmanın kaldırılması ve güvenceli çalışma hakkı için mücadelesini yürütürken, bir yandan da taşeron işçilerin güncel sorunlarının çözülmesi için atılacak her adıma katkı sunmaya ve taşerona karşı ortak ve birleşik bir mücadelenin büyütülmesi için her türlü göreve hazırdır. Ancak DİSK, işçilerin güncel sorunları çarpıtılarak, üretilen yanlış ya da yetersiz 'çözümlerle' kamuoyu ve işçilerin aldatılmasına, 'sorunları çözüyoruz' nidaları eşliğinde Taşeron Cumhuriyetine giden yolun açılmasına sessiz kalmayacak, bu oyuna alet olmayacaktır” denildi.

KESK’in açıklamasında ise, “Emek mücadelesi bu oyunlara gelmez! Taşeron düzenine hayır!” denilerek, “Sendikal örgütlemeyi engellemenin de en yaygın yöntemi hâline gelen taşeronluk sistemi, kamu sektöründe de yeni yasal düzenlemeler ve özelleştirmeler ile yaygınlaştırılmaktadır. Güvenceli bir istihdam biçimi olan ve kadro esasına dayanan memurluğun yerine sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerin istihdam edilmesi, var olan memur kadrolarının bu statülere yönlendirilmesi ile kamu personel rejiminde 657 sayılı DMK ile ilerleyen güvencesiz istihdama doğru ciddi bir dönüşüm süreci ile karşı karşıyayız.

"Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kamu adına yürütülen hizmetlerde, kamu yararının göz ardı edilerek ve kamu hizmetlerini niteliksizleştirmek pahasına yaygınlaştırılmaya çalışılan bu yapı sadece kamu emekçilerinin kazanımlarını değil, aynı zamanda kamuda çalışma imkânı bulduğu hâlde, atipik istihdam biçimleri ile en ağır, güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma biçimlerine mahkuûm edilen yüz binleri, kamu sektörünün bu denli hızla kuralsızlaşmasından güç alan sermaye sahiplerinin, atipik istihdam biçimlerini daha yaygın bir biçimde kullanmasının sonucunda daha ağır ve güvencesiz çalışmak zorunda bırakılan milyonları ilgilendirmektedir” denildi.

paylaş